ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Home
  • /
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Επίβλεψη

Κάθε πελάτης μας αντιμετωπίζεται ξεχωριστά ανάλογα με το προφίλ του και τις επιθυμίες του, με την ίδια προσοχή και αποτελεσματικότητα, ανεξάρτητα από το μέγεθος του αρχιτεκτονικού αντικειμένου. Η επίβλεψη των έργων υλοποιείται με σχολαστικότητα και επιμέλεια έως ότου παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατασκευή

Κατά κανόνα εκτελούμε την κατασκευή των έργων που προκύπτουν από τις μελέτες που εκπονούμε, με ταχύτητα, επιμέλεια και ποιοτική αρτιότητα. Με την ίδια αποτελεσματικότητα αναλαμβάνουμε και τη κατασκευή οιουδήποτε έργου που έχει ήδη συντεταγμένες μελέτες, με δυνατότητα εκπόνησης και πρόσθετων μελετών για τα εξειδικευμένα και ειδικά τμήματα του έργου, με ποιοτικά κριτήρια και ιδανική κοστολόγηση.

Διαχείριση έργου

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας περιλαμβάνεται και η διοίκηση ενός έργου. Η ‘’διοίκηση έργου’’ μπορεί να ασκηθεί είτε σε μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την ομάδα μας, είτε από οποιουσδήποτε άλλους μελετητές. Λειτουργούμε για τον ‘κύριο του έργου’ αναλαμβάνοντας την ευθύνη εξεύρεσης κατασκευαστών και συνεργείων, καθορισμού της ιδανικής δαπάνης για κάθε τμήμα του έργου και για το σύνολό του. Παρακολουθούνται ημερολόγια έργου, πίνακες ασφαλιστικών εισφορών, επιμέρους αδειοδοτήσεις, συνδέσεις με δίκτυα και γενικά γίνονται όλες οι ενέργειες για την αποπεράτωση του έργου μέχρι και τον έλεγχο των λειτουργιών και των εγκαταστάσεών του.